SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir, İşten Ayrılma Kodları

İşten Çıkış Kodu SGK İşten Çıkış, Fesih Nedenleri

1 Kodu

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2 Kodu

Deneme süreli iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshi

3 Kodu

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshi (İstifa)

4 Kodu

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi

5 Kodu

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

8 Kodu

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

9 Kodu

Malulen emeklilik nedeniyle

10 Kodu

Ölüm

11 Kodu

İş kazası sonucu ölüm

12 Kodu

Askerlik nedeniyle istifa

13 Kodu

Evlilik nedeniyle kadın çalışanın istifa etmesi

14 Kodu

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15 Kodu

Toplu işçi çıkarma

16 Kodu

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli

17 Kodu

İşyerinin kapanması

18 Kodu

İşin sona ermesi

19 Kodu

Mevsim bitimi (Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)

20 Kodu

Kampanya bitimi (Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)

21 Kodu

Statü değişikliği

22 Kodu

Diğer nedenler

23 Kodu

Çalışan tarafından zorunlu nedenle fesih

24 Kodu

Çalışan tarafından sağlık nedeniyle fesih

25 Kodu

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

26 Kodu

Disiplin kurulu kararı ile fesih

27 Kodu

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28 Kodu

İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih

29 Kodu

İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30 Kodu

Vize bitimi (Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)

31 Kodu

Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32 Kodu

4046 sayılı Kanun'un 21'inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

33 Kodu

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34 Kodu

İşyerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

35 Kodu

6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler

36 Kodu

KHK ile iş yerinin kapatılması

37 Kodu

KHK ile kamu görevinden çıkarma

38 Kodu

Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma

39 Kodu

696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

40 Kodu

696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

41 Kodu

Re'sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler (SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları re'sen düzenlenenler için seçilecek koddur.)

42 Kodu

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

43 Kodu

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

44 Kodu

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

45 Kodu

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması.

46 Kodu

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

47 Kodu

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

48 Kodu

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

49 Kodu

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

50 Kodu

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

NOT:

1/8/2009 tarihinden önce sigortalı işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan "6" numaralı "İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işçi tarafından feshi" ve "7" numaralı "İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işveren tarafından feshi" nedenleri kaldırılmış, 4857 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümleri göz önüne alınarak 23 ila 29 numaralı seçenekler ilave edilmiştir. Daha sonra 1/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 29 işten çıkış kodu kaldırılarak yerine 42-50 arası yeni işten çıkış kodları getirilmiştir.

İşten Çıkış Kodu Nedir?

İşten ayrılma kodları işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlü olduğu kodlardır. Bu kodlar, işten çıkarılan kişilerin olduğu durumlarda SGK’ya bildirilen sözleşme fesih tebliğinde kullanılmaktadır. İş Kanunu 4857 sayılı kanunda düzenleme altına alınmıştır. Bu kanuna göre işverenler, hem işçilere hem de SGK’ya yazılı olarak çıkış bildirisi yapmakla yükümlüdür. Bu bildiri içerisinde yer alması gereken işten çıkış kodu görevinden ayrılan işçinin ne sebeple ayrıldığını belirtmek için kullanılır. SGK’ya işverenin elektronik ortamda yaptığı bu bildiride kolaylık sağlanması açısından işten çıkarılma sebepleri kısaltılmış ve ilgili kodlarla tanımlanması yapılmıştır.

İşveren ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesinin hangi gerekçe ile sona erdirildiğini SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından belirlenmiş iş çıkış kodları özetler. SGK çıkış kodları (ya da SGK işten ayrılış kodları) iş sözleşmesinin hangi gerekçe ile sonlandırıldığını ve hangi yasal ödemelere hak kazanıldığını ifade etmektedir. SGK işten çıkış kodları, işçi ile işveren arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda yargıya yol gösterir.

İşten çıkış kodu e devlette görünür mü?

İşten Ayrılış kodlarını öğrenmek için bu kodların daha önceden işveren kurum tarafından sisteme girilmiş olması gerekmektedir. Eğer girildiyse E-devlet üzerinden 4A, 4B ya da 4C hizmet dökümünü gösteren sayfadan öğrenmeniz mümkündür.