2022 Demirbaş Sınırı Kaç Liradır, Amortisman Sınırı Nedir, Kaç TL Oldu

2022 Amortisman sınırı nedir?

1 Ocak 2022'den itibaren uygulanacak demirbaş ve amortisman sınırı 534 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2.000 TL olarak belirlendi. 2022 yılında KDV hariç 2.000 TL'nin altındaki demirbaş alımları doğrudan gider yazılabilmektedir.

2022 Amortisman oranları nedir?

2022 yılı Amortisman oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

Amortisman nedir?

Duran varlıkların yıpranma, aşınma ve eskime payına amortisman denir. Şirketlerin kullanmak üzere aldıkları varlıkların aşınması veya eskimesi halinde gösterilebilen gider payıdır.

Şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek için satın aldıkları eşyalar zamanla deformasyona uğrar ve bu eşyaların ekonomik değeri azalır. Şirketinizdeki demirbaşların, belirli bir kullanımdan sonra yıpranması ya da eskimesi söz konusu olduğunda varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Amortisman gideri, mali dönemlere bölünerek hesaplanır ve yazılır. Böylelikle varlıklar, kullanıldıkları muhasebe dönemlerine dağıtılmak suretiyle gider yazılmış olur.

Amortisman ayırma koşulları nedir?

  • Muayyen bir maddi varlığın şirkette 1 seneden fazla kullanılabilir halde olması,
  • Varlığın yıpranma, aşınma ya da eskime nedeniyle değerinin azalması,
  • Değerleme zamanında envantere dahil ve kullanıma hazır olması,
  • İktisadi kıymetin değerinin, 2022 yılı için belirlenen amortisman sınırını aşması gerekmektedir.

AMORTİSMAN NASIL HESAPLANIR?

Vergi Usul Kanunu'nun 315. maddesine göre amortismana tabi olan maddi varlıklar, Maliye Bakanlığı'nın belirlediği oranlar üzerinden hesaplanmaktadır. Amortisman hesabı için farklı metotlar kullanılmaktadır.

En çok kullanılan amortisman yöntemleri;

Normal amortisman yöntemi: Eşit miktarlı amortisman olarak da bilinen normal amortisman metodunda, amortisman tutarı varlığın tutarına sabit bir amortisman nispeti uygulanarak hesaplanmaktadır. Ya da tutar iktisadi ömre bölünmek suretiyle hesaplanır.

Azalan bakiyeler yöntemi: Hızlandırılmış amortisman yöntemi olarak da bilinen azalan bakiyeler metodunda varlıklar, normal amortismana nazaran 2 kat hızlı gider gösterilir. Amortisman hesabı, alış tutarından değil, yıl başına devreden net defter değerinden hesaplanır.

Fevkalade amortisman yöntemi:

Yangın, deprem, sel vb. doğal afet durumlarında varlıkların değerinin kısmen veya tamamen kaybolması durumunda uygulanmaktadır. Bu gibi durumlarda ilgili birimlere başvuru yaparak varlıkların belli bir bölümünün amortize edilmesi istenmektedir.

Binek araç amortismanı nedir? 2022 Binek araç amortismanı

Binek aracın satın alındığı tarihten itibaren dönem sonuna kadar geçen zaman üzerinden amortisman hesaplanır.

  • Binek otomobil ÖTV ve KDV gider yazma sınırı: 200.000 TL
  • Binek otomobil vergiler hariç (ÖTV+KDV) amortisman ayırma sınırı: 230.000 TL
  • Binek otomobil vergilerin maliyete eklenmesi halinde amortisman ayırma sınırı: 430.000 TL
  • Binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edilmesi durumunda: 430.000 TL
  • Aylık araç kiralama durumunda, gider yazma sınırı: 8.000 TL + KDV'dir.