2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Nedir, Değerli Kağıtlar Tablosu

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Değerli Kâğıdın Cinsi    Bedel (TL)
1 Noter kâğıtları:  
  a) Noter kâğıdı 20,00
  b) Beyanname 20,00
  c) Protesto, vekâletname, re’sen senet 40,00
2 Pasaportlar 180,00
3 İkamet İzni 125,00
4 a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 30,00
  b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 30,00
  c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 60,00
5 Aile cüzdanları 160,00
6 Sürücü belgeleri 225,00
7 Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225,00
8 Motorlu araç tescil belgesi 200,00
9 İş makinesi tescil belgesi 170,00
10 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 12,00
11 Mavi Kart 16,00
12 Yabancı çalışma izni belgesi 125,00
13 Çalışma izni muafiyeti belgesi 125,00

 

Ehliyet Harçları;

II- Sürücü belgesi harçları:
 
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
 
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)
272,00
b) B sınıfı sürücü belgesinden
820,10
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
272,00
d) Uluslararası sürücü belgelerinden 
546,40
e) Diğer sürücü belgelerinden 
1.368,40

 

Mahkeme harçları;
 

A) Mahkeme harçları:
 
(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde
 
I- Başvurma harcı:
 
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
 
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde    
27,20
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde    
59,30
3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 
91,10
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden
başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
 
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa Mahkemesinde  487,60

Noter Harçları;

II. Maktu harçlar:
 
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
19,00
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için
33,40
3. (6728 sayılı kanunun 37. maddesi ile değişen fıkra. Yürürlülük 9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için
25,00
4. (6728 sayılı kanunun 37. maddesi ile değişen şekli. Yürürlülük 9/8/2016) Defter tasdiki. (Kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç)
 
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
 
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler
47,60
bb)Serbest meslek kazanç defteri
59,30
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler
59,30
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
 
100 sayfaya kadar (100 dahil)
15,20
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için
15,20
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
 


Pasaport Harçları;

I- Pasaport Harçları:
 
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
 
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
 
6 aya kadar olanlar
227,20
1 yıl için olanlar
332,10
2 yıl için olanlar
542,20
3 yıl için olanlar
770,20
3 yıldan fazla süreli olanlar
1.085,40