162403 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 162403
Faaliyet Adı AHŞAP KABLO MAKARASI, BOBİN, TAKOZ, VB. İMALATI

NACE KODU : 16.24.03

NACE FAALİYET ADI : AHŞAP KABLO MAKARASI, BOBİN, TAKOZ, VB. İMALATI