139207 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 139207
Faaliyet Adı CAN YELEĞİ VE CAN KURTARAN SİMİDİ İMALATI

NACE KODU : 13.92.07

NACE FAALİYET ADI : CAN YELEĞİ VE CAN KURTARAN SİMİDİ İMALATI