108902 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 108902
Faaliyet Adı MAYA VE KABARTMA TOZU İMALATI (BİRA MAYASI DÂHİL)

NACE KODU : 10.89.02

NACE FAALİYET ADI : MAYA VE KABARTMA TOZU İMALATI (BİRA MAYASI DÂHİL)